Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Цей рукопис раніше не був опублікований і не надсилався на розгляд до редакцій інших журналів.
 • Файл рукопису є документом у форматі Microsoft Word.
 • Рисунки до рукопису додатково надсиліються файлами в оригіналі виконання.
 • Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст відповідає вимогам щодо стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 • ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

  1. До друку в науковому журналі "Economic Synergy" закладу вищої освіти «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» (далі – Журнал) приймаються лише наукові статті, які мають такі необхідні елементи:
  1.1. УДК, JEL
  1.2. Відомості про автора двома мовами (українська, англійська). Вказується прізвище та ім’я, вчений ступінь, вчене звання, посада та назва вищого навчального закладу, в якому працює автор, ORCID ID.
  1.3. Анотація та ключові слова двома мовами (українська, англійська). Анотація повинна відповідати таким вимогам:
  - інформативність (без загальних слів); оригінальність; змістовність (відображати основний зміст статті та результати досліджень); структурованість (можливо, навіть рубрикація, як у статті: предмет, тема, мета, метод або методологія, результати, область застосування результатів, висновки, але без зазначення структурних елементів); обсяг 150-250 слів.
  Анотація англійською мовою – не менше 1800 знаків із пробілами;
  - слід уникати зайвих вступних фраз (наприклад, «автор статті розглядає»). Історичні довідки, якщо вони не становлять основний зміст документа, опис раніше опублікованих робіт та загальновідомі положення в анотації не наводять.
  Якщо стаття представлена до публікації англійською мовою, то в такому разі до неї додається розширена анотація українською мовою – не менше 1800 знаків із пробілами.
  1.4. Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
  1.5. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми й на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
  1.6. Формулювання цілей статті (мета);
  1.7. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  1.8. Висновки та пропозиції з даного дослідження і перспективи подальших досліджень у даному напрямі.
  1.9. Література, оформлена відповідно до правил бібліографічного опису. Якщо в джерелах є DOI, то обов’язково вказати.
  Далі подається REFERENCES.
  До друку приймаються статті українською, англійською.

  2. Стаття має відповідати тематичному спрямуванню Журналу. Відповідальність за матеріали, наведені в статті, несуть автори. Редакція може не поділяти позицію авторів публікації та залишає за собою право на скорочення, редагування та виправлення статті (зі збереженням головних висновків і стилю автора).
  До редколегії Журналу подаються:
  • анкета автора (співавторів).
  • електронний варіант статті, направлений на електронну адресу: journal@istu.edu.ua

  3. Матеріал статті потрібно викладати стисло, послідовно, стилістично грамотно. Обсяг статті має бути не менше 4 сторінок. Виключення допускаються лише за рішенням редакційної колегії Збірника. Остання сторінка статті має бути заповнена текстом не менш, ніж на половину. Терміни та позначення мають відповідати чинним стандартам. Не допускаються повтори, а також зайві подробиці при переказі раніше опублікованих відомостей. Одиниці вимірювання слід подавати за міжнародною системою одиниць SI чи в одиницях, допущених до застосування в Україні згідно з вимогами чинних державних стандартів.

  4. Цитати, таблиці, статистичні дані, цифрові показники, що підвищують рівень обґрунтованості аналітичних матеріалів, подаються з посиланням на джерела. Таблиці мають бути пронумеровані й мати заголовок. Відповідальність за наведені показники несуть автори.

  5. Матеріали готують з використанням комп'ютерних текстових редакторів Microsoft Word, для набору формул використовують вбудовані редактори формул. При цьому має застосовуватись шрифт Times New Roman.
  Параметри сторінки Збірника встановлені такі:
  • поля верхнє та нижнє – 20 мм;
  • поле праве – 20 мм
  • поле ліве – 20 мм.
  В розділі «Параметри сторінки» обрати вкладку «Джерело паперу» – встановити «Від краю до верхнього колонтитулу» 2 см; «Від краю до нижнього колонтитулу» 2 см.
  Верхній і нижній колонтитули, а також номери сторінок не вводити. Відступ першого рядка абзацу – 5 мм, інтервал між рядками – одинарний.
  6. Матеріали набирають такими шрифтами:
  • УДК– 12 пунктів, курсив;
  • автори – 12 пунктів, напівжирний курсив, прізвище авторів - всі літери прописні;
  • НАЗВА СТАТТІ – ПРОПИСНІ ЛІТЕРИ, 12 ПУНКТІВ, НАПІВЖИРНИЙ;
  • анотація українською мовою – 11 пунктів, напівжирний курсив;
  • ключові слова – 11 пунктів, курсив;
  • анотація англійською мовою - 11 пунктів, напівжирний курсив;
  • ключові слова англійською мовою– 11 пунктів, курсив.
  • основний текст – 12 пунктів, звичайний;
  • знак авторського права (© Іваненко І. І., 2021) – 12 пунктів, напівжирний курсив, знак авторського права розміщується на останній сторінці статті);
  • СЛОВО «ЛІТЕРАТУРА» – ПРОПИСНІ ЛІТЕРИ, 12 ПУНКТІВ, НАПІВЖИРНИЙ;
  • назви джерел в списку літератури – 11 пунктів, звичайний.
  • СЛОВО «REFERENCES» – ПРОПИСНІ ЛІТЕРИ, 12 ПУНКТІВ, НАПІВЖИРНИЙ
  • після списку літератури українською мовою (та/або мовами оригіналу) обов’язково наводиться той самий список, але в латинській транскрипції. Окрім транскрипції, в квадратних дужках зазначається переклад назви твору англійською мовою;
  7. Усі рисунки й таблиці повинні мати назви та номери (у випадку, коли в одному матеріалі міститься два і більше названих елементів), наприклад, «Рис. 1. Розрахункова схема…» або «Таблиця 1. Показники…»
  Слова Рис., Таблиця назви – напівжирним шрифтом, 12 пунктів, назви та номери таблиць розміщують над таблицями, а рисунків – під ними по центру. Якщо таблиця не вміщується на одній сторінці, всі її колонки нумерують, а над перенесеною частиною таблиці справа зазначають: «Продовження табл.», «Кінець табл.» із зазначенням номера таблиці.
  8. Формули розташовуються на сторінці по центру. Номер формули проставляється справа в кінці рядка, в круглих дужках, не виходячи на поле. Між ними та текстом витримується інтервал в один рядок. Літери та позначення величин (символи) набирають курсивом.
  11. Бібліографічний опис літературних (інформаційних) джерел складається за стандартом « Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання» (ДСТУ 8302:2015).
  Статті, що не відповідають вимогам, розглядатися та друкуватися не будуть.

Подання

Політика розділу за замовчуванням

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.